اهداف و وظایف
  1. نظارت بر پروژه های عمرانی و تعمیراتی سایت تهران و کرج
  2. خدمات سرویس و نگهداری دانشگاه در سایت تهران و کرج شامل
 الف- راهبری، سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی شامل موتورخانه های مرکزی، فرعی، سیستم های انتقال گرمایشی، سرمایشی، فاضلاب، تصفیه خانه، آب رسانی، گازرسانی و ...
ب- راهبری، سرویس و نگهداری تاسیسات برقی شامل پست های برق، خطوط انتقال فشار قوی و ضعیف، تابلوهای برق رسانی، سیستم های جریان ضعیف، آسانسورها، روشنایی و ...
ج- راهبری، سرویس و نگهداری ابنیه شامل تعمیرات، تغییرات و بهسازی اماکن موجود اعم از سفت کاری و نازک کاری و محوطه سازی
گزارشات
ساماندهی کتابخانه مرکزی-دانشکده ادبیات
کتابخانه ادبیات
۱۴۰۲/۱/۲۸
فعالیت های عمرانی سایت جاجرود
پژوهشکده بلایای طبیعی
۱۴۰۲/۱/۲۸